نمایندگان

لیست نمایندگان معتبر و مورد تایید سایت مستر چنگال جهت ثبت واحد های جدید و پذیرش آگهی و تبلیغات داخل سایت به شرح ذیل می باشد.لطفا در صورت مراجعه نمایندگان جهت عقد قرارداد، حتما کارت شناسایی و کارت ملی آنها را رویت نمائید.

کد نمایندگی نام و نام خانوادگی نماینده کد ملی حوزه فعالیت